Menu Close

Veiklos- Tvarkos aprašas

Tvarkos aprašai

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Vaikų maitinimo organizavimo Kauno lopšelyje – darželyje “Pušaitė” tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio – darželio “Pušaitė” darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas   Atsisiųsti

Kauno lopšelio – darželio “Pušaitė” pedagogų bei pagalbos vaikui specialistų metinio veiklos vertinimo (pokalbio) tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelyje – darželyje “Pušaitė” darbuotojų darbo pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio – darželio “Pušaitė” ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” vadovo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Krizių valdymo lopšelyje-darželyje ,,Pušaitė” komandos ir jos narių funkcijos Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” krizės valdymo veiksmų planas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” finansų kontrolės taisyklės Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” nuotolinio darbo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” pagalbos mokiniui savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” ugdytinių edukacinių išvykų, ekskursijų ir žygių organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” darbuotojų veiksmų mokiniu susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas Atsisiųsti

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” asmens duomenų saugumo pažeidimų aptikimo, sustabdymo (pašalinimo) ir pranešimo apie juos tvarkos aprašas Atsisiųsti

Skip to content