Menu Close

Veiklos- Tvarkos aprašai

Tvarkos aprašai

Kauno lopšelio – darželio ,,Pušaitė” darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas  Atsisiųsti

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas Atsisiųsti

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo  ir smurto Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” prevencijos taisyklės Atsisiųsti 

Mokytojų ir pagalbos mikiniui specialistų kompetencijų aprašas Atsisiųsti

Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelyje-darželyje ,,Pušaitė” dirbančių darbuotojų privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” korupcijos prevencijos tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė“ Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Vaikų maitinimo organizavimo Kauno lopšelyje – darželyje ,,Pušaitė” tvarkos aprašas Atsisiųsti

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio – darželio ,,Pušaitė” pedagogų bei pagalbos vaikui specialistų metinio veiklos vertinimo (pokalbio) tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelyje – darželyje ,,Pušaitė” darbuotojų darbo pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio – darželio ,,Pušaitė” ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” vadovo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Krizių valdymo lopšelyje-darželyje ,,Pušaitė” komandos ir jos narių funkcijos Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” krizės valdymo veiksmų planas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” finansų kontrolės taisyklės Atsisiųsti

Kauno miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų apskaitos vadovas Atsisiųsti

Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų metinių veiklos planų rengimo ir vertinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” nuotolinio darbo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas Atsisiųsti

 

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” pagalbos mokiniui savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” ugdytinių edukacinių išvykų, ekskursijų ir žygių organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” darbuotojų veiksmų mokiniu susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas Atsisiųsti

 

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” asmens duomenų saugumo pažeidimų aptikimo, sustabdymo (pašalinimo) ir pranešimo apie juos tvarkos aprašas Atsisiųsti

Skip to content