Menu Close

Veiklos- Tvarkos aprašai

Tvarkos aprašai

Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelyje-darželyje ,,Pušaitė” dirbančių darbuotojų privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” korupcijos prevencijos tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė“ Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Vaikų maitinimo organizavimo Kauno lopšelyje – darželyje ,,Pušaitė” tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio – darželio ,,Pušaitė” darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio – darželio ,,Pušaitė” pedagogų bei pagalbos vaikui specialistų metinio veiklos vertinimo (pokalbio) tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelyje – darželyje ,,Pušaitė” darbuotojų darbo pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio – darželio ,,Pušaitė” ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” vadovo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Krizių valdymo lopšelyje-darželyje ,,Pušaitė” komandos ir jos narių funkcijos Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” krizės valdymo veiksmų planas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” finansų kontrolės taisyklės Atsisiųsti

Kauno miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų apskaitos vadovas Atsisiųsti

Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų metinių veiklos planų rengimo ir vertinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” nuotolinio darbo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” pagalbos mokiniui savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” ugdytinių edukacinių išvykų, ekskursijų ir žygių organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” darbuotojų veiksmų mokiniu susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas Atsisiųsti

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Kauno lopšelio-darželio ,,Pušaitė” asmens duomenų saugumo pažeidimų aptikimo, sustabdymo (pašalinimo) ir pranešimo apie juos tvarkos aprašas Atsisiųsti

Skip to content