Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Kauno lopšelio-darželis „Pušaitė“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Kauno lopšelio-darželio „Pušaitė“ administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Varnių g. 49, Kaunas arba el. paštu ldpusaite@gmail.com tel. (8~37) 363086. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Kauno lopšelio-darželio „Pušaitė“ administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno lopšelio-darželio „Pušaitė“ Duomenų apsaugos pareigūną: tel. (8-37) 363142.

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

 • Jeigu asmuo nesutinka su Kauno lopšelio-darželio „Pušaitė“ administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

 

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos:

 1. Informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais;
 2. Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
 3. Konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą;
 4. Bendradarbiauja su priežiūros institucija, t.y. Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
 5. Atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais:
  • Asmens duomenų tvarkymo taisyklės;
  • Vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės;
  • Tinklapio kaunopusaite.lt privatumo politika;
  • Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka;
  • Asmens duomenų saugumo pažeidimų aptikimo, sustabdymo (pašalinimo) ir pranešimo apie juos tvarkos aprašas;
  • Darbuotojų darbo pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas.
 6. Savo darbe vadovaujasi ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

 VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS Atsisiųsti

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMO FORMA Atsisiųsti

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS Atsisiųsti

INFORMAVIMO APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKĄ FORMA Atsisiųsti

BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Atsisiųsti

TINKLALAPIO WWW.KAUNOPUSAITE.LT PRIVATUMO POLITIKA Atsisiųsti

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS BEI KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA Atsisiųsti

VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS Atsisiųsti

DARBUOTOJŲ DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ TVARKOS APRAŠAS Atsisiųsti

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ APTIKIMO, SUSTABDYMO (PAŠALINIMO) IR PRANEŠIMO APIE JUOS TVARKOS APRAŠAS Atsisiųsti

Skip to content