Menu Close

Mokestis už darželį

 

MAITINIMO KAINOS

 

Tėvų (globėjų) prašymu atlyginimo dydis mažinamas 50 % , jeigu:

 • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusio be žinios, nežinia, kur esančiu, neveiksniu arba atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia, tėvai išsituokę ir vaiko gyvenamoji vieta teismo procesiniu dokumentu yra nustatyta su vienu iš vaiko tėvų), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • tėvai augina ir (ar) globoja tris ir daugiau nepilnamečių ir besimokančių vaikų, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;
 • ikimokyklinio amžiaus vaiko tėvų (globėjų) ir bendrai gyvenančių šeimos narių praėjusių 3 mėnesių (iki prašymo pateikimo mėnesio) vidutinės pajamos vienam šeimos nariui mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa;
 • vaikui nustatytas neįgalumas, žymūs raidos (fizinės, pažinimo, elgesio ir emocinės, socialinės) ir (ar) sveikatos sutrikimai; 
 • vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
 • vaikui nustatytas neįgalumas, žymūs raidos (fizinės, pažinimo, elgesio ir emocinės, socialinės) ir (ar) sveikatos sutrikimai, dėl kurių jis ugdomas Prano Daunio ugdymo centre, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, Kauno Šv. Roko mokykloje.
 • TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TAIKOMA TIK VIENA LENGVATA, JĄ TĖVAI (GLOBĖJAI) TURI PASIRINKTI IR NURODYTI SAVO PRAŠYME.

Tėvai (globėjai) atlyginimo nemoka, jeigu vaikas nelanko šiais atvejais :

 • dėl vaiko ligos, pateikus pažymą;
 • tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;
 • vaiko vasaros atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę (birželio-rugpjūčio mėnesiais ), pateikus argumentuotą prašymą;
 • motinos (globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus prašymą ir gydymo įstaigos pažymos kopiją;
 • tėvų (globėjų) nemokamų atostogų ar prastovų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;
 • jeigu tėvai (globėjai) dirba pagal kintamą darbo grafiką, iš darbovietės pateikus darbo grafikus ir pažymas;
 • dėl ekstremalių įvykių, ekstremalios situacijos, esant – 20ºC ir žemesnei oro temperatūrai ar + 30ºC ir aukštesnei oro temperatūrai;
 • kai mokykla uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbtos epidemijos;
 • nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.) – ne ilgiau kaip tris dienas, pateikus argumentuotą prašymą.

Tėvai (globėjai) dokumentus, reikalingus mokesčio lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į grupę arba pasikeitus aplinkybėms. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Dokumentai, pridedami prie prašymo, turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo dienos. Lengvata taikoma nuo kito mėnesio, atsiradus pagrindui taikyti lengvatą. Jei tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas netaikant lengvatos.

 • Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) moka 0,58 Eur atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.
 • Priešmokyklinis ugdymas tėvams (globėjams) nuo 2016-04-01 nekainuoja.
 • Tėvai atlyginimą už vaiko išlaikymą sumoka iki kito mėnesio 20 dienos

 

Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių teritorijose gyvenančių vaikų, ugdomų savivaldybių švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų kompensavimo sutartis (2023 m. balandžio 21 d.)

 
Skip to content