Šiuo metu laisvų vietų nėra.Lopšelyje-darželyje “Pušaitė” veikia 6 dieninės vaikų grupės.

Iš jų:
 • 2 lopšelio grupės 2 -3 metų amžiaus vaikams
 • 4 darželio grupės  3- 6 metų amžiaus vaikams

Priešmokyklinio ugdymo grupės nuo 2016-09-01 nėra


Grupių darbo laikas  7.30 – 18.00 val.

Budinčios grupės darbo laikas (pagal poreikį)  7.00 – 19.00 val.


 

Kaip sudaromos grupės

Švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas kiekvienų metų birželio 1 dieną sudaro vaikų, priimamų į švietimo įstaigos grupę(-es) nuo tų metų rugsėjo 1 dienos, sąrašą(-us).  Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.

Grupes savo įsakymu sudaro švietimo įstaigos direktorius, gavęs iš švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojo priimamų vaikų sąrašus.

Lankymosi darželyje tvarka

Atvedę vaiką į grupę, tėvai (globėjai) pateikia švietimo įstaigos direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą.

Jei vaikas per vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į grupę, jis išbraukiamas iš grupės sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

Prašymų pateikimo tvarka

Tėvai (globėjai) pildo nustatytos formos prašymą priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę ir jį pateikia elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu http://ep.kaunas.lt arba bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už Savivaldybės duomenų tvarkymą, arba Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui, atsakingam už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą.   

Prašyme nurodoma:

 • vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;
 • pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);
 • tų mokslo metų, kuriais pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę, pradžia – rugsėjo 1 d.;
 • duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;
 • duomenys apie tėvus (globėjus).

Prie prašymo pridedami dokumentai ir / ar jų kopijos (jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu, pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos): vaiko gimimo liudijimas, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

 

Sutartys

Vaiko priėmimas į švietimo įstaigos grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos vadovo) ugdymo sutartimi. Joje nurodoma:

 • sutarties šalys;
 • ugdymo programa;
 • šalių įsipareigojimai;
 • sutarties terminas;
 • nutraukimo pagrindai ir padariniai.

Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Ugdymo sutartis registruojama švietimo įstaigos ugdymo sutarčių registracijos knygoje.

Sudarius sutartį, suformuojama vaiko asmens byla, kurioje saugoma ugdymo sutarties kopija. Vaikui išvykus iš švietimo įstaigos, jo asmens byla lieka šioje įstaigoje. Gavus švietimo įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymąsi, prašymą, švietimo įstaigai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

Vaikų priėmimas į grupes įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

ikimokyklinio ugdymo sutartis

 

Priėmimo kriterijai

Priimant vaikus į grupes:

laikomasi eiliškumo pagal pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą ir laiką principo, taip pat šių principų:

 • vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
 • rotuojamų (perkeliamų) karių vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus;
 • įvaikintiems 1,5-6 metų vaikams;
 • vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
 • vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
 • vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
 • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.               

    Sprendimas dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos. Atsisiųsti                                                                      

Vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir bent vieno iš jo tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste.

 

 

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 35-316 ,,Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2018-2019 mokslo metais” lopšelyje-darželyje ,,Pušaitė” nustatyta 115 vietų ir atsižvelgiant į grupių patalpų dydį, vietų skaičių leista padidinti 5 vietomis.

Numatomas priimamų mokinių skaičius

 • Į lopšelio gr. – po 15 vaikų;
 • Į darželio gr. – po 20 vaikų.
Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas.  Atsisiųsti

 

Tėvų apeliavimo teisės

 1. Tėvai raštu pateikia motyvuotą apeliaciją direktorei;
 2. Tėvų apeliacija registruojama raštinėje;
 3. Apeliacija išnagrinėjama, pateikiamas atsakymas per 14 dienų.