Menu Close

Vaikų priėmimas į įstaigą

Šiuo metu laisvų vietų nėra.Lopšelyje-darželyje “Pušaitė” veikia 6 dieninės vaikų grupės.

 

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje veiks:

 • 2 lopšelio grupės 1,6 – 3 metų amžiaus vaikams
 • 4 darželio grupės 3 – 6 metų amžiaus vaikams

Priešmokyklinio ugdymo grupės nuo 2016-09-01 nėra


Grupių darbo laikas  7.30 – 18.00 val.

Budinčios grupės darbo laikas (pagal poreikį)  7.00 – 19.00 val.


Nuo 2020 metų sausio 1 dienos keičiasi priėmimo tvarka į  Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMAS NR. T-456 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO“   Peržiūrėti      

Kauno misto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-102 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 ,,Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos” pakeitimo  Peržiūrėti              

Kauno miesto savivaldybės mero 2023 m. birželio 2 d. potvarkis Nr. M-320 ,,Ddėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą” Peržiūrėti         Kaip sudaromos grupės

Švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas kiekvienų metų birželio 1 dieną sudaro vaikų, priimamų į švietimo įstaigos grupę(-es) nuo tų metų rugsėjo 1 dienos, sąrašą(-us).  Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.

Grupes savo įsakymu sudaro švietimo įstaigos direktorius, gavęs iš švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojo ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojo priimamų vaikų sąrašus.

Lankymosi darželyje tvarka

Jei vaikas per vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į grupę, jis išbraukiamas iš grupės sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

Prašymų pateikimo tvarka

Tėvai (globėjai) pildo nustatytos formos prašymą priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę ir jį pateikia elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu http://ep.kaunas.lt arba bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už Savivaldybės duomenų tvarkymą, arba Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui, atsakingam už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą.   

Prašyme nurodoma:

 • vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;
 • pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);
 • tų mokslo metų, kuriais pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę,pradžia –rugsėjo 1 d. (dėl svarbių priežasčių tėvai (įtėviai, globėjai) gali prašyti pakeisti prašyme nurodytą datą, nuo kurios pageidaujama lankytišvietimo įstaigos grupę).
 • Jeigu švietimo įstaigoje yra laisvų vietų, registruoti galima ir ne nuo mokslo metų pradžios;
 • duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;
 • duomenys apie tėvus (įtėvius, globėjus).
 • Prašymas nepriimamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Prie prašymo pridedami dokumentai ir / ar jų kopijos (jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu, pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos): vaiko gimimo liudijimas, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

Sutartys

Vaiko priėmimas į švietimo įstaigos grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos vadovo) ugdymo sutartimi. Joje nurodoma:

 • sutarties šalys;
 • ugdymo programa;
 • šalių įsipareigojimai;
 • sutarties terminas;
 • nutraukimo pagrindai ir padariniai.

Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Ugdymo sutartis registruojama švietimo įstaigos ugdymo sutarčių registracijos knygoje.

Sudarius sutartį, suformuojama vaiko asmens byla, kurioje saugoma ugdymo sutarties kopija. Vaikui išvykus iš švietimo įstaigos, jo asmens byla lieka šioje įstaigoje. Gavus švietimo įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymąsi, prašymą, švietimo įstaigai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

Vaikų priėmimas į grupes įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

Ikimokyklinio ugdymo sutartis ir priedai       

                       

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2023 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 35-72 ,,Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2023-2024 mokslo metais” lopšelyje-darželyje ,,Pušaitė” nustatyta 110 vietų ir atsižvelgiant į grupių patalpų dydį, vietų skaičių leista padidinti 10 vietų vaikams (užsieniečiams), kuriems suteikta laikinoji apsauga.

Numatomas priimamų mokinių skaičius

 • Į lopšelio gr. – po 15 vaikų;
 • Į darželio gr. – po 20 vaikų. 

Tėvų apeliavimo teisės

 1. Tėvai raštu pateikia motyvuotą apeliaciją direktorei;
 2. Tėvų apeliacija registruojama raštinėje;
 3. Apeliacija išnagrinėjama, pateikiamas atsakymas per 14 dienų.

Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie gali patys prisijungę prie http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

Nuo 2010 m. birželio 1 d. vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/SAV.503438?faces-redirect=true

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas Atsisiųsti

Skip to content