Menu Close

Komisijos, tarybos

LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO TARYBOS NARIAI:

Tarybos pirmininkė – Jūratė Jasevičė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

 • Kordelija Paplauskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.
 • Matas Raipa – meninio ugdymo mokytojas.
 • Jolanta Tarasienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.
 • Ilona Vilkaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Kauno lopšelio-darželio darbo tarybos 2022 m. veiklos ataskaita Atsisiųsti


LOPŠELIO-DARŽELIO ĮSTAIGOS TARYBA

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio-darželio tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė Sigita Cipkuvienė –  mokytoja.

Nariai :

 • Laima Dumbrauskienė- mokytoja;
 •  Renata Jančiūrienė- ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja;
 • Stasė Bagurskienė – valytoja;
 • Jurgita Laurušonienė – dokumentų specialistė;
 •  Inga Mickevičiūtė- tėvų atstovė;
 • Rytis Leščinskas- tėvų atstovas;
 • Gintarė Stankevičė – tėvų atstovė;
 • Irma Putinė – tėvų atstovė;
 • Aistė Gineikienė- tėvų atstovė;
 • Eimantė Karlauskienė- tėvų atstovė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 1. nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;
 2. analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;
 3. teikia siūlymų  direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;
 4. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 5. teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;
 6. įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.

 

Komisijos pirmininkasRaminta Baranauskienė-direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos sekretorius – Asta Lešinskienė – logopedė.

Komisijos nariai:

 • Jurga Legienė-logopedė;
 • Diana Naikauskė – psichologė;
 • Vesta Mitrulevičienė-socialinė pedagogė;
 • Violeta Miliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDOS SUDĖTIS:

Komandos vadovas – Ingrida Biriukienė – direktorė.

Narys atsakingas už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą – Diana Naikauskė- psichologė;

Narys atsakingas už komunikaciją – Raminta Baranauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Narys atsakingas už saugumą ir pirmosios medicininės pagalbos organizavimą – Kordelija Paplauskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.


DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO KOMISIJA:

Komisijos pirmininkas – Diana Naikauskė- psichologė.

Komisijos sekretorius – Laima Dumbrauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Komisijos nariai:

 • Raminta Baranauskienė- direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Vesta Mitrulevičienė -socialinė pedagogė;
 • Jurgita Laurušonienė-dokumentų specialistė.

 

KOVOS SU KORUPCIJA DARBO GRUPĖ:

Pirmininkė– Laima Dumbrauskienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

 • Jūratė Jasevičė- mokytoja;
 • Aušra Bastienė- meninio ugdymo mokytoja;
 • Renata Jančiūrienė- ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja.

 

VIDAUS AUDITO DARBO GRUPĖ:

Pirmininkė– Ilona Vilkaitė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

 • Rasa Dambrauskienė- mokytoja;
 • Asta Lešinskienė- logopedė;
 • Daiva Lileikienė- mokytoja;
 • Virginja Pauliukonytė- ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja .

 

METODINĖ TARYBA

Metodinės tarybos veiklos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raminta Baranauskienė,

Metodinės tarybos sekretorė –Jūratė Jasevičė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Metodinės tarybos nariai:

 • Rasa Dambrauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rūta Andriuškaitė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Deimantė Tarnauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybos veiklos koordinatorė-Ingrida Biriukienė, direktorė

Mokytojų tarybos sekretorė-Rasa Dambrauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Mokytojų  tarybos nariai:

 • Raminta Baranauskienė – meninio ugdymo mokytoja;
 • Sigita Cipkuvienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rūta Andriuškaitė – meninio ugdymo mokytoja;
 • Deimantė Tarnauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Asta Lešinskienė – logopedė;
 • Jurga Legienė – logopedė;
 • Diana Naikauskė – psichologė;
 • Vesta Mitrulevičienė – socialinė pedagogė;
 • Violeta Miliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Alvydas Urbietis – meninio ugdymo mokytojas;
 • Daiva Lileikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Matas Raipa – meninio ugdymo mokytojas;
 • Ilona Vilkaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Danutė Vainilavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laima Dumbrauskienė – ikimokyklinip ugdymo mokytoja;
 • Jūratė Jasevičė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 

 

Skip to content