Menu Close

Komisijos, tarybos

LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO TARYBOS NARIAI:

Komisijos pirmininkė – Jūratė Jasevičė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Komisijos sekretorius – Laima Dambrauskienė – mokytoja.

Nariai:

 • Rūta Andriuškaitė – meninio ugdymo mokytojas.
 • Jolanta Tarasienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.
 • Ilona Vilkaitė -ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Kauno lopšelio-darželio darbo tarybos 2022 m. veiklos ataskaita Atsisiųsti


LOPŠELIO-DARŽELIO ĮSTAIGOS TARYBA

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio-darželio tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė Sigita Cipkuvienė – ikimokyklinio ugdymo  mokytoja.

Komisijos sekretorius – meninio ugdymo mokytoja – Aušra Bastienė.

Nariai :

 • Ilona Nemickienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja;
 • Ilona Vilkaitė – mokytoja;
 • Gema Dukauskienė – Sandėlininkė;
 • Jūratė Jasevičė – mokytoja (Darbo tarybos atstovė);
 • Inga Mickevičiūtė – dokumentų specialistė;
 • Aleksandra Leščinskienė – tėvų atstovė;
 • Gintarė Stankevičė – tėvų atstovė;
 • Irma Putinė – tėvų atstovė;
 • Aistė Gineikienė – tėvų atstovė;
 • Inga Vaitkevičiūtė -tėvų atstovė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 1. Nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;
 2. Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;
 3. Teikia siūlymų  direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;
 4. Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 5. Teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;
 6. Įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.
 7. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo darbo aprašas Atsisiųsti
 8. Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas Atsisiųsti

Komisijos pirmininkasAsta Lešinskienė – logopedė, laikinai atliekanti VGK pirmininko funkcijas.

Komisijos sekretorius – Aurika Uzaitė – logopedė.

Komisijos nariai:

 • Rita Jučienė- psichologė;
 • Violeta Miliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Kristina Bubelienė – socialinė pedagogė.

Vaiko gerovės komisijos 2021-2022 m.m.veiklos atskaita Atsisiųsti

Vaiko gerovės komisijos  2023-2024 m.m. veiklos planas Atsisiųsti


KRIZIŲ VALDYMO KOMANDOS SUDĖTIS:

Komandos vadovas –  direktorė.

Narys atsakingas už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą – psichologė;

Narys atsakingas už komunikaciją – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Narys atsakingas už saugumą ir pirmosios medicininės pagalbos organizavimą – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.


DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO KOMISIJA:

Komisijos pirmininkas – Rita Jučienė – psichologė.

Komisijos sekretorius – Deimantė Tarnauskaitė –  mokytoja.

Komisijos nariai:

 • Raminta Baranauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Ieva Pukelienė – mokytoja;
 • Jurgita Laurušonienė-dokumentų specialistė.

 

KOVOS SU KORUPCIJA DARBO GRUPĖ:

Pirmininkė– Laima Dumbrauskienė – mokytoja.

Nariai:

 • Jūratė Jasevičė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 •  – meninio ugdymo mokytoja;
 • Armida Vilkelienė- ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja.

 

VIDAUS AUDITO DARBO GRUPĖ:

Pirmininkė– Ilona Vilkaitė-  mokytoja;

Nariai:

 • Rasa Dambrauskienė- mokytoja;
 • Asta Lešinskienė- logopedė;
 • Ieva Pukelienė – mokytoja;
 • – mokytojo padėjėja.

 

METODINĖ TARYBA

Metodinės tarybos veiklos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raminta Baranauskienė.

Metodinės tarybos sekretorė –Jūratė Jasevičė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Metodinės tarybos nariai:

 • Rasa Dambrauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rūta Andriuškaitė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Deimantė Tarnauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 • Metodinės tarybos veiklos  nuostatai Atsisiųsti

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybos veiklos koordinatorė-Ingrida Biriukienė, direktorė.

Mokytojų tarybos sekretorė-Rasa Dambrauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Mokytojų  tarybos nariai:

 • Raminta Baranauskienė – meninio ugdymo mokytoja;
 • Aušra Bastienė – meninio ugdymo mokytoja;
 •  – meninio ugdymo mokytoja;
 • Rūta Andriuškaitė – meninio ugdymo mokytoja;
 • Alvydas Urbietis – meninio ugdymo mokytojas;
 • Asta Lešinskienė – logopedė;
 • Rita Jučienė – psichologė;
 • Aurika Uzaitė – specialioji pedagogė;
 • Sigita Cipkuvienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laima Dumbrauskienė -ikimokyklinio ugdymo  mokytoja;
 • Violeta Miliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ilona Vilkaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Danutė Vainilavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jūratė Jasevičė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Deimantė Tarnauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jonesa Drumstienė – mokytoja;
 • Ieva Pukelienė – mokytoja.

 

 

Skip to content