Menu Close

Komisijos, tarybos

LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO TARYBOS NARIAI:

Tarybos pirmininkė – Jūratė Jasevičė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

 • Jolanta Tarasienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.
 • Danutė Vainilavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

LOPŠELIO-DARŽELIO ĮSTAIGOS TARYBA

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio-darželio tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė – Raminta Baranauskienė – meninio ugdymo mokytoja.

Nariai :

 • Sigita Cipkuvienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laima Dumbrauskienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Kristina Kandrotienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja;
 • Stasė Bagurskienė – valytoja;
 • Jurgita Laurušonienė – raštvedė;
 • Gintarė Grinienė – tėvų atstovė;
 • Gintarė Stankevičė – tėvų atstovė;
 • Irma Putinė – tėvų atstovė;
 • Aistė Gineikienė- tėvų atstovė;
 • Eimantė Karlauskienė- tėvų atstovė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 1. nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;
 2. analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;
 3. teikia siūlymų  direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;
 4. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 5. teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;
 6. įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas -Raminta Baranauskienė , l.e.p.direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos nariai:

 • Asta Lešinskienė – logopedė;
 • Jurgita Legienė-logopedė;
 • Vida Misiūnienė – psichologė;
 • Vesta Mitrulevičienė-socialinė pedagogė;
 • Violeta Miliauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Raminta Vagulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDOS SUDĖTIS:

Komandos vadovas – Ingrida Biriukienė – direktorė.

Narys atsakingas už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą – Vida Misiūnienė – psichologė;

Narys atsakingas už komunikaciją – Raminta Baranauskienė -l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Narys atsakingas už saugumą ir pirmosios medicininės pagalbos organizavimą – Raminta Baranauskienė – meninio ugdymo mokytoja.


DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO KOMISIJA:

Komisijos pirmininkas – Vida Misiūnienė – psichologė.

Posėdžio sekretorius – Laima Dumbrauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Komisijos nariai:

 • Raminta Baranauskienė  -l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Vesta Mitrulevičienė – socialinė pedagogė;
 • Jurgita Laurušonienė – dokumentų specialistė.

KOVOS SU KORUPCIJA DARBO GRUPĖ:

Pirmininkė– Laima Dumbrauskienė;

Nariai:

 • Jūratė Jasevičė- mokytoja;
 • Vesta Mitulevičienė- mokytoja;
 • Renata Jančiūrienė- ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja.

VIDAUS AUDITO DARBO GRUPĖ:

Pirmininkė– Ilona Vilkaitė;

Nariai:

 • Raminta Vagulienė, mokytoja;
 • Asta Lešinskienė, logopedė;
 • Vesta Mitrulevičienė, socialinė pedagogė;
 • Virginja Pauliukonytė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja .

 

Skip to content