LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO TARYBOS NARIAI 2018 M.:

 • Raminta Baranauskienė – neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Ilona Vilkaitė – auklėtoja;
 • Violeta Miliauskienė – auklėtoja.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio-darželio tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė – Vida Misiūnienė, psichologė;

Nariai :

 • Jurgita Laurušonienė, administratorė ir tėvų atstovė;
 • Alesia Liuizienė, tėvų atstovė;
 • Raminta Baranauskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Ana Kavoliūnienė, direktorės pavaduotoja ūkiui.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 1. nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;
 2. analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;
 3. teikia siūlymų  direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;
 4. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 5. teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;
 6. įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas – Irena Palukaitienė, direktorė;

Komisijos nariai:

 • Rasa Česnavičiūtė, logopedė
 • Vida Misiūnienė, psichologė
 • Sandra Tumosienė, socialinė pedagogė
 • Laima Dumbrauskienė, auklėtoja
 • Agnė Bieliauskaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠAITĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2018/2019 M.M.    parsisiųsti PDF formatu

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠAITĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2017/2018 M.M.    parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠAITĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2016/2017 M.M.   parsisiųsti PDF formatu