Menu Close

Specialistų paslaugos

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAI

Rūta Andriuškevičiūtė, Aušra Bastienė, Alvydas Urbietis

Meninio ugdymo mokytojos darželyje:

 • organizuoja vaikų meninį ugdymą;
 • individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
 • bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo meninę veiklą su grupės veikla;
 • organizuoja įvairius renginius ir šventes;
 • rengia vaikus ir dalyvauja įvairiuose konkursuose, šventėse, parodose.

LOGOPEDĖS

 Asta Lešinskienė, Aurika Uzaitė

Logopedė darželyje dirba su specialiųjų poreikių vaikais (turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimus):

 • įvertina vaikų vystimosi raidos ypatumus;
 • teikia pagalbą, vaikams, turintiems komunikacijos ir pažintinių procesų sutrikimų;
 • padeda grupių pedagogams pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones;
 • pasiūlius pedagoginės – psichologinės tarnybos specialistams (PPT), rengia individualias bendrąsias ugdymo programas;
 • konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
 • konsultuoja lopšelio – darželio bendruomenę aktualiais vaikų kalbos raidos klausimais.

*Vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus nustato miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) arba mūsų įstaigos Specialiojo ugdymo komisija (SUK) po to, kai tėvai kreipiasi su prašymu (prašymo formą pateikia specialistas).

Teikdama pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, logopedė individualizuoja veiklą, atsižvelgdama į kiekvieno konkretaus vaiko charakterio savitumą, gebėjimą suprasti užduotį, išlaikyti dėmesį, priimti teikiamą pagalbą. Mokydama taisyklingai kalbėti, logopedė naudoja daug netradicinių, žaidybinių elementų.

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

 Kristina Bubelienė

Socialinė pedagogė darželyje:

 • dirba su asmeniu (individualus darbas)- vaiku, tėvais, įtėviais, globėjais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susisjusias su įvairiais kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
 • bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais pedagogais, kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines -pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir priemonių;
 • palaiko ryšius su įvairiomis  valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • konsultuoja tėvus elektroniniu paštu.

PSICHOLOGĖ

Rita Jučienė

Psichologė darželyje:

 • rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
 • dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais;
 • psichologiškai konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus, teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;
 • esant poreikiui, psichologiškai įvertina vaiką;
 • atlieka psichologinius tyrimus;
 • vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.

Psichologė spręsdama iškylančias problemas, bendradarbiauja su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais ir pedagogais. Svarbi psichologės darbo sritis – priešmokyklinių grupių vaikų brandumo mokyklai įvertinimas, darbas su socialinės-emocinės brandos problemų turinčiais vaikais. Taip pat psichologė organizuoja sudėtingesnių pedagoginių-psichologinių situacijų aptarimo grupes pedagogams.

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAI

Tautvydas Stankus

Meninio ugdymo mokytoja darželyje:

 • Parenka ir naudoja įdomias kūno kultūros metodikas, veiklos formas;
 • Ugdo poreikį kryptingai sportuoti;
 • Saugo ir stiprina vaikų fizinę ir dvasinę sveikatą;
 • Organizuoja kūno kultūros veiklą, garantuojančią visapusišką vaiko vystimosi raidą;
 • Bendradarbiauja su pedagogais, su ugdytinių tėveliais, aktyviai dalyvauja darželio ir miesto sportiniuose renginiuose;
 • Atlieka vaikų fizinių galių testavimą, analizuoja vaikų fizinių rodiklių kaitą;
 • Pateikia tėveliams rekomendacijas, apie vaikų polinkį, gebėjimus pasirenkant sportavimo kryptį;
 • Reprezentuoja darželio įvaizdį, aktyviai dalyvaudama su ugdytiniais miesto ir respublikos projektuose.
Skip to content