Direktorė
IRENA PALUKAITIENĖ
 
El. paštas: ldpusaite@yahoo.com
Telefonas:  (8-37) 36 30 86
Išsilavinimas: aukštasis  universitetinis
Mokymosi įstaigos: Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija.Vytauto Didžiojo universitetas, socialinių mokslų edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Darbo patirtis:
Pedagoginis stažas – 38 metai.
Vadybinis stažas – 37 metai.
Kvalifikacijos tobulinimas
Suteikta III-oji vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Darbo patirtis:
Jonavos r. Skrebinų vaikų darželis – vedėja;
72-asis vaikų lopšelis-darželis – vyr.auklėtoja, auklėtoja;
57-asis Kauno vaikų lopšelis-darželis – vedėja;
Kauno lopšelis-darželis ,,Pušaitė" – direktorė.
Darbo funkcijos: darželio veiklos organizavimas, strategijos ruošimas ir bendruomenės telkimas įgyvendinimui, stebėjimas, analizavimas, darželio veiklos ir ugdymo rezultatų vertinimas. įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis veikimas, įstaigos priežiūros, plėtros ir nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas.
Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, turėti ne mažiau 3 metų darbo stažą, mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu.
Darbo laikas
I 8:00 – 16:30
II 8:00-16:30
III 9:30 – 18:00
IV 8:00 – 16:30
V 8:00 – 16:30
Pietūs 12:00 – 12:30
  direktore
     
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
ALDONA MUIŽININKIENĖ
 
El. paštas: ldpusaite@yahoo.com
Telefonas: (8-37) 36 31 42
Išsilavinimas: aukštasis
Mokymosi įstaigos: Šiaulių pedagoginis institutas, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.
Darbo patirtis:          
Pedagoginis stažas – 37 metai
Vadybinis stažas - 23 metai
Kvalifikacijos tobulinimas
Suteikta II-oji vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Darbo funkcijos: ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio gdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas, ugdymo naujovių diegimas, pedagoginio personalo darbo grafikų rengimas ir kt.
Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis pedagoginis išsilavinimas, kvalifikacinė vadybinė kategorija (I, II, III) praktinio darbo patirtis, įstaigos specifikos žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
Darbo laikas
I 9:30 – 18:00
II 8:00 – 16:30
III 8:00 -16:30
IV 7:30 – 16:00
V 7:30 – 16:00
Pietūs 12:00 – 12:30
  direktores_pavaduotoja_ugdymui
     
Direktorės pavaduotoja ūkiui

 ANA KAVOLIŪNIENĖ

 
El. paštas: ldpusaite@yahoo.com
Telefonas: (8-37) 36 31 42
Išsilavinimas: aukštesnysis
Mokymosi įstaiga: Kauno taikomosios dailės mokykla
Darbo patirtis:
Nuo 1999 m. direktoriaus pavaduotoja ūkiui.
Darbo funkcijos: materialiai atsakingas asmuo prekių – materialinių vertybių apskaitos tvarkymas, vadovavimas techniniam personalui, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymas, pastato ir patalpų priežiūros vykdymas, aptarnaujančio personalo darbo grafikų rengimas.
Kvalifikaciniai reikalavimai: ne žemesnis kaip specialusis vidurinis ar aukštesnysis išsilavinimas, darbų saugos, civilinės, priešgaisrinės saugos, viešųjų pirkimų įstatymų žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis. 
Darbo laikas
I 8:30 – 17:00
II 8:00 – 16:30
III 8:00 – 16:30
IV 8:30 – 17:00
V 9:30 – 18:00
Pietūs 12:00 – 12:30
 
 
Administratorė, raštvedė
JURGITA LAURUŠONIENĖ
 
El.paštas: ldpusaite@yahoo.com
Telefonas: (8-37) 36 31 42
Išsilavinimas: aukštasis
Mokymosi įstaigos: Alytaus verslo kolegija, įstaigų, įmonių administravimas.
Darbo patirtis:
Nuo 2004 m. raštvedė archyvarė.
Darbo funkcijos:  Dokumentų rengimas priimant ir atleidžiant darbuotojus, darbuotojų bylų tvarkymas, darbas su centralizuota vaikų priėmimo ir centralizuota mokinių registro sistemomis, vaikų priėmimo į įstaigą dokumentų tvarkymas, viešųjų pirkimų dokumentų tvarkymas ir viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijos atlikimas.
Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas, praktinio darbo patirtis, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimų, įstagos specifikos žinojimas, geras lietuvių kalbos mokėjimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
Darbo laikas
I 8:00 – 17:00
II 8:00 – 17:00
III 8:00 – 17:00
IV 8:00 – 17:00
V 8:00 – 16:30
Pietūs 12:00 – 12:30
 
 
Vyr.slaugytoja dietistė
JANINA KUZNECOVIENĖ
 
El.paštas ldpusaite@yahoo.com
Telefonas: (8-37) 36 31 42
Išsilavinimas: Aukštesnysis
Mokymosi įstaigos: Panevėžio A.Domaševičiaus medicinos mokykla
Darbo patirtis:
Nuo 1984 m. vyr.slaygytoja dietistė
Darbo funkcijos vyr.slaugytojai: sveikatos priežiūros įstaigoje atlikimas, pirmoji med.pagalba, darbuotojų profilaktinių tikrinimų ir mokymų organizavimas ir kontrolė, patalpų ir teritorijos sanitarinės būklės ir sanitarinio priešepideminio rėžimo priežiūra, vaikų maitinimo vykdymo priežiūra, tėvų švietimas ir kt.
Darbo funkcijos dietistei: vaikų maitinimo organizavimas, gamybos technologinių aprašymų ir planinių valgiaraščių sudarymas, maitinimo vidaus audito organizavimas, RVASVT sistemos įgyvendinimo kontrolė, perkamų produktų specifikacijų rengimas ir kt.
Kvalifikaciniai reikalavimai: ne žemesnis kaip aukštesnysis medicininis išsilavinimas, slaugytojo kvalifikacija, slaugytojo licenzija, įstaigos specifikos žinojimas.
 
  direktores_pavaduotoja_ukiui