Direktorė

IRENA PALUKAITIENĖ

El. paštas: ldpusaite@yahoo.com

Telefonas:  (8-37) 36 30 86

Išsilavinimas: aukštasis  universitetinis.

Mokymosi įstaigos: Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija.Vytauto Didžiojo universitetas, socialinių mokslų edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Darbo patirtis:

Pedagoginis stažas – 40 metų;

Vadybinis stažas – 39 metai;

Darbo patirtis:

Jonavos r. Skrebinų vaikų darželis – vedėja;

72-asis vaikų lopšelis-darželis – vyr.auklėtoja, auklėtoja;

57-asis Kauno vaikų lopšelis-darželis – vedėja;

Kauno lopšelis-darželis ,,Pušaitė” – direktorė.

Darbo funkcijos: darželio veiklos organizavimas, strategijos ruošimas ir bendruomenės telkimas įgyvendinimui, stebėjimas, analizavimas, darželio veiklos ir ugdymo rezultatų vertinimas. įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis veikimas, įstaigos priežiūros, plėtros ir nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, turėti ne mažiau 3 metų darbo stažą, mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu.

Darbo laikas

I 8:00 – 16:30

II 8:00-16:30

III 9:30 – 18:00

IV 8:00 – 16:30

V 8:00 – 16:30

Pietūs 12:00 – 12:30

 


 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

VAIDA DAUGIRDĖ

El. paštas: ldpusaite@yahoo.com

Telefonas: (8-37) 36 31 42

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis.

Mokymosi įstaigos: Vilniaus pedagoginis universitetas; Kauno technologijos universitetas.

Darbo patirtis:          

Pedagoginis stažas – 20 metų.

Kvalifikacijos tobulinimas

mokytojas metodininkas.

Darbo funkcijos: ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio gdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas, ugdymo naujovių diegimas, pedagoginio personalo darbo grafikų rengimas ir kt.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis pedagoginis išsilavinimas, kvalifikacinė vadybinė kategorija (I, II, III) praktinio darbo patirtis, įstaigos specifikos žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

Darbo laikas

I 9:30 – 18:00

II 8:00 – 16:30

III 8:00 -16:30

IV 7:30 – 16:00

V 7:30 – 16:00

Pietūs 12:00 – 12:30

 


 

Direktorės pavaduotoja ūkiui 

ANA KAVOLIŪNIENĖ

El. paštas: ldpusaite@yahoo.com

Telefonas: (8-37) 36 31 42

Išsilavinimas: aukštesnysis

Mokymosi įstaiga: Kauno taikomosios dailės mokykla

Darbo patirtis:

Nuo 1999 m. direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

Darbo funkcijos: materialiai atsakingas asmuo prekių – materialinių vertybių apskaitos tvarkymas, vadovavimas techniniam personalui, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymas, pastato ir patalpų priežiūros vykdymas, aptarnaujančio personalo darbo grafikų rengimas.

Kvalifikaciniai reikalavimai: ne žemesnis kaip specialusis vidurinis ar aukštesnysis išsilavinimas, darbų saugos, civilinės, priešgaisrinės saugos, viešųjų pirkimų įstatymų žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis. 

Darbo laikas

I 8:30 – 17:00

II 8:00 – 16:30

III 8:00 – 16:30

IV 8:30 – 17:00

V 9:30 – 18:00

Pietūs 12:00 – 12:30

 


 

Administratorė, raštvedė

JURGITA LAURUŠONIENĖ

El.paštas: ldpusaite@yahoo.com

Telefonas: (8-37) 36 31 42

Išsilavinimas: aukštasis

Mokymosi įstaigos: Alytaus verslo kolegija, įstaigų, įmonių administravimas.

Darbo patirtis:

Nuo 2004 m. raštvedė archyvarė.

Darbo funkcijos:  Dokumentų rengimas priimant ir atleidžiant darbuotojus, darbuotojų bylų tvarkymas, darbas su centralizuota vaikų priėmimo ir centralizuota mokinių registro sistemomis, vaikų priėmimo į įstaigą dokumentų tvarkymas, viešųjų pirkimų dokumentų tvarkymas ir viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijos atlikimas.

Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas, praktinio darbo patirtis, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimų, įstagos specifikos žinojimas, geras lietuvių kalbos mokėjimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

Darbo laikas

I 8:00 – 17:00

II 8:00 – 17:00

III 8:00 – 17:00

IV 8:00 – 17:00

V 8:00 – 16:30

Pietūs 12:00 – 12:30