Menu Close

TEISĖS AKTAI

IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAINACIONALINIAI

 

Įsakymą dėl IPRR  infekcijų plitimą ribojančio režimo  Peržiūrėti

Sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo” Peržiūrėti

Sprendimas ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“(Nauja redakcija nuo 2021-07-01)Peržiūrėti

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija Peržiūrėti

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija Peržiūrėti

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas Peržiūrėti

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Peržiūrėti

Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo Peržiūrėti

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas Peržiūrėti

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas Peržiūrėti

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas Peržiūrėti

Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikos tvirtinimo PeržiūrėtiKAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

Sprendimas ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Peržiūrėti

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas Peržiūrėti

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 ,,Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos” pakeitimas Peržiūrėti

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas Peržiūrėti

Sprendimas ,,Dėl piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Peržiūrėti

Sprendimas ,,Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ Peržiūrėti

Skip to content