IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

NACIONALINIAI

Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatos
Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 23 d.. nutarimas Nr. XII-745
(įteisinta nuostata sumažinti socialinę atskirtį ir skurdą, išplečiant ikimokyklinio ugdymo paslaugas, visų pirma jas atveriant socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams)
 
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija
Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569
(numatyti pagrindiniai vaiko geros politikos siekiai vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko apsaugos srityse, nurodytos vaiko gerovės įgyvendinimo strateginės gairės)
 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
2003 m. birželio 17 d. Nr. IX-1630
(ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis)
 

Lietuvos higienos norma HN 75:2016                                                                                                                                                                                                                                                                (Įstaigos vykdančios ikimokyklino ir (ar prišmokyklinio ugdymo programą bendrieji sveikatos saugos reikalavimai)

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas                                                                                                                                                                                                                                        (maitinimo organizavimo tvarkos aprašas ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose)

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627
(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)
 
Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-918
(pateikiamos rekomenduojamos priėmimo į ikimokyklines grupes taisyklės, duomenų bazės apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ugdymą, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes, kūrimas ir tvarkymas)
 
Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. ISAK-2249
(reglamentuota auklėtojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinė veikla)
 
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557
(pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui)
 
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621
(įteisinta galimybė socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokėti vaikų išlaikymo išlaidas ikimokyklinėse įstaigose)
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-1254 “Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
(nustatytos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos)
  
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

SPRENDIMAS ,,DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ Nr. T-454   Peržiūrėti

 

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS T-456 Peržiūrėti

 

SPRENDIMAS ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮSTATYMŲ NENUSTATYTAIS ATVEJAIS  SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ Nr. T-290 Peržiūrėti

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-112 (reglamentuota vaikų priėmimo į ikimokyklines grupes tvarka)
 
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-82 “Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-351 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo”  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo”pakeitimo”
(reglamentuotas ikimokyklinio ugdymo organizavimas, patvirtintas ikimokyklinio ugdymo modelių aprašas)
 
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-113 “Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr.T-83 ,,Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo
(nustatytas dienos maitinimo normos mokestis lopšelio ir darželio grupėse, reglamentuotas maitinimų pasirinkimas)

 

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais galite susipažinti: