KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PUŠAITĖ"

Adresas - Varnių g. 49, Kaunas, LT-48412

Tel., faks. (8-37) 36 30 86, tel. (8-37) 36 31 42

El.paštas - ldpusaite@yahoo.com

Įstaigos tipas - lopšelis-darželis 

Įstaigos teisinė forma - Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos kodas - 191637926

Mokomoji kalba - lietuvių

 

VIZIJA

 

Lopšelis-darželis ,,Pušaitė" – moderni, šiuolaikiška ir atvira pozityviai kaitai įstaiga, turinti jaukią, saugią, vaiko poreikius tenkinačią aplinką bei siekianti aukštos ugdymo(si) kokybės.

 

MISIJA

 

Lopšelis-darželis „Pušaitė“ tai besimokančios bendruomenės įstaiga, ugdanti 2 – 6 m. amžiaus vaikus pagal parengtą įstaigos individualią ugdymo programą, sudaranti sąlygas vaiko saviraiškai, iniciatyvai, tenkinant prigimtinius vaiko poreikius ir siekiant individualių gebėjimų sklaidos, užtikrinanti harmoningą galių skleidimąsi, padedanti siekti vaikui mokyklinę brandą. 

 

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

 

  • Gera vaiko savijauta, pasitikėjimas savimi, optimizavimas, pažinimo džiaugsmas – laiminga vaikystė.
  • Didis tas žmogus, kuris nepraranda vaiko širdies.         (Mencijus)
  • Kiekvienas vaikas – individualybė ir pripažįstamas kaip asmenybė ir vertybė.

 

Įstaigos tikslai 2017 m.

 

1. Tikslas - sudaryti sąlygas vaikų iniciatyvai ir saviraiškai derinant su vaikų pasiekimų vertinimo sistema. 

 

2. Tikslas - atnaujinti ir įsigyti kokybiškų ir saugių ugdymo(si) priemonių optimaliai išnaudojant grupių miegamųjų patalpų bei rūbinėlių aplinkas panaudojant 2% GPM, savivaldybės, turto priežiūros ir remonto programos lėšas.

 

 

Prioritetinės kryptys:

  • šeimos ir įstaigos bendradarbiavimas ugdymo procese  ir toliau orientuojantis  į sveikatos vertybes;
  • įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė.

 

ISTORIJA IR SAVITUMAS

Lopšelis- darželis „ Pušaitė“ yra Kauno miesto savivaldybės neformaliojo ugdymo įstaiga. Teikia ikimokyklinio ugdymo paslaugas vaikams nuo 2 iki 6 metų, bei pagalbą specialiųjų poreikių vaikams. Ugdymo procesas organizuojamas pagal individualią lopšelio- darželio „ Pušaitė‘ ikimokyklinio ugdymo programą.
Įstaigoje veikia 6 grupės.
Grupių darbo laikas:
1 grupė – nuo 7 val. – 19 val.
5 grupės – nuo 7:30- 18:00 val.
Lopšelis-darželis „Pušaitė“ yra Kauno Vilijampolės mikrorajone. Šalia darželio teka Neris. Netoliese – Kleboniškio miškas. Kaimynystėje yra kita ikimokyklinė įstaiga ,,Vilnelė”, bei J ir P.Vileišių daugiafunkcinis centras – mokykla, turinti baseiną. Vaikams sudarytos sąlygos du kartus savaitėje lankyti „Vilijos“ baseiną.
Įstaigoje dirba 10 auklėtojų, neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra), meninio ugdymo pedagogė, logopedė, psichologė. Visi pedagogai ir vadovai yra įgiję ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybę.
Edukacinei vaikų veiklai pritaikytos grupių, rūbinėlių, salės patalpos, logopedės kabinetas,  „seklytėlė“. Stengiamės išnaudoti visas patalpas vaikų žaidimams, edukacinei veiklai.
Įstaigoje veikia Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų kūno kultūros konsultacinis centras, apjungiantis Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogus. Įstaigos pedagogai aktyviai dalyvauja šio centro organizuojamuose renginiuose.
Lopšelis-darželis ,,Pušaitė” pasirinkęs vaikų sveikatinimo kryptį. Dalyvaujame sveikatą stiprinančių Kauno ikimokyklinių ugdymo įstaigų programoje ,,Sveikas darželis“, taip pat respublikinėje ikimokyklinių įstaigų asociacijoje „Sveikatos želmenėliai“, vykdome bendrus projektus su Lietuvos sporto universitetu, Kauno visuomenės sveikatos biuru, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu.Kasmet organizuojame vaikų vasaros sveikatingumo stovyklas.
Įstaigos ugdytiniai su menine-sportine programa kasmet dalyvauja Kauno miesto dienose, kt. organizuojamuose sportiniuose renginiuose,
1964 m. rugsėjo 6 d. pirmą kartą vaikams atvėrė duris ir buvo pavadintas 60-uoju lopšeliu-darželiu.
1996 m. gruodžio 4 d. suteiktas ,,Pušaitės" lopšelio-darželio vardas.
1998 m. įkurtas vaikų kūno kultūros konsultacinis centras (VKKKC).
1999 m. įkurtas etnografinis muziejus – seklyčia.
Nuo 1999 m. dalyvaujame sveikatą stiprinančių ikimokyklinių įstaigų projekte ,,Sveikas darželis".
Nuo 2003 m. įstaiga dalyvauja projektinėje veikloje, respublikinėje ikimokyklinių įstaigų asociacijoje ,,Sveikatos želmenėliai".
Nuo 2005 m. Kasmet organizuojamos vaikų vasaros sveikatingumo stovyklos.
Nuo 2010 m. Buvo vykdomas glaudus bendradarbiavimas su Airijos Dublino miesto darželiu ,,ANA LIVIJA”. Vykdomas bendras projektas ,,Mažo žmogaus didelis pasaulis”.
Nuo 2011 m. ugdymo procese naudojama Reggio Emilia ugdymo sistemos elementai.
Nuo 2012 m. pradėta naudoti vaiko emocinio intelekto ugdymo programos elementai, panaudojant įsigytus Kimochis žaislus.
2014 m. gruodžio mėn. įstaigos bendruomenė šventė lopšelio – darželio ,,Pušaitė “ veiklos 50-metį.
2015 m. parengtas darželio renovacijos projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo erdvių modernizavimas“ ir supažindinta įstaigos bendruomenė.